1399/04/14
ی یԐیی ییی ی ی


یی ی یԐیی ییی ی یӡ ی ی یی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ȡ یی یϡ ی ی یʡ ی ی ی یی ی . ی ی ی ی یی یӡ ی یی ی ʡ ی ی Ԙ ی ییی یҡ ی یی ی.

ییǡ ی ی یی ی ǘی ی ی ی ی ی ی یѐ ی یԐیی ییی ی ی ی ʡ یی یی ی .

ی ی ی ی یǡ یییA B C ی ی . : ی یԐیی ϐی ی ǡ یԐیی ǘیی ی ی ی ی .

ی یی ی یی ی ی ی ی ی یییی ی A B۶ ی ی یی ی Ԙ یی .

یی یی یی ی ی ی ی ییی A B C یϡ ی ی ʝی ی یی ی.

ی ی یی ی . ی یی ی ی یی ی ی ی ی Ϻ ی ȡ ی یی یѡ یی ی И .

ی ی ییی ¡ ی ی ѡ ی ی ی ی ء ۳۴ یی ی یی ی ی.

ی ی ǘی یی یԐیی ی یی ϡ Ԙ ی ی یʡ ی .

ی Ԙ ی ی یی یی ϐی ϡ ی ی ی .

ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی Ϻ ی ی ʘی ی ی ی ی ی.